Algemene voorwaarden

GVBS Het Kompas is een vestigingseenheid van de Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Midden-Kempen, VZW, geregistreerd met instellingsnummer 8649 bij de Vlaamse Overheid.

Contactgegevens

Past. Lambrechtsstraat 3
2310 RIJKEVORSEL
✆ 03 312 37 33
ouderraad@het-kompas.be
BTW BE 0865.396.287

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling heb je verklaard kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en er akkoord mee te gaan door het aanvinken van het desbetreffende vakje.

Algemeen

Als klant bij Het Kompas kies je voor losse bestellingen. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling te wijzigen of annuleren. Dit kan tot 7 (zeven) dagen voor de levering. Het Kompas kan omwille van onvoorziene gebeurtenissen en of feestdagen beslissen om het afsluitmoment te vervroegen. Het Kompas zal de klanten hiervan op de hoogte brengen via alle mogelijke communicatiekanalen (mailing, Facebook en website).
De prijzen van de verschillende producten en extra’s staan op de website vermeld. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingebrachte gegevens op de website van Het Kompas. Je krijgt hiervan telkens een bevestiging per e-mail.

Prijzen

De prijzen van de verschillende producten en extra’s staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals het plannen, selecteren, verzamelen, verpakken en klaarzetten van de producten.

Het Kompas houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

Bestellingen annuleren

Je kan steeds je bestelling annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 7 (zeven) dagen respecteert. Daarna werd de bestelling doorgegeven aan onze leveranciers en is het niet meer mogelijk om te annuleren. Neem hiervoor contact op via het online formulier of contacteer de school telefonisch op het nummer 03 312 37 33

Opzegtermijn en herroepingsrecht

Je kan steeds je bestelling annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 7 (zeven) dagen respecteert. Als de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht. Hetzelfde geldt voor op maat gemaakte en verpakte goederen.

Levering

Indien we werken met het systeem van ophaling, kan je je bestelling komen ophalen op de overeengekomen dag en tijdstip. Vanaf ontvangst, ben je zelf verantwoordelijk voor de goederen. Het Kompas is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten. Alleen in het geval van overdracht tussen Het Kompas en de persoon die het pakket in ontvangst neem, is het mogelijk om gebreken van de kwaliteit van de levering op Het Kompas te verhalen. Indien pakketten worden bezorgd via meegeven aan de leerlingen, ben je zelf verantwoordelijk voor de goederen vanaf dat de leerling de school verlaat.

Leveringsgegevens

In geval van het ophalingssysteem is het mogelijk om het moment van ophaling te wijzigen tot uiterlijk 7 (zeven) dagen vóór het afgesproken tijdstip, op voorwaarde dat er nog voldoende capaciteit is binnen het gewenste tijdsslot. Indien de bestelling niet binnen het afgesproken tijdstip wordt opgehaald, kunnen de kosten van het pakket niet verhaald worden op Het Kompas.

Garantie en aansprakelijkheid

Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. Wij garanderen een smetteloze kwaliteit. De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade van de levering. De beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Het Kompas of haar onderaannemers.

Voedselagentschap

Het Kompas en zijn onderaannemers voldoen aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

Betaling

De betaling gebeurt via bankkaart (bancontact of Maestro), mobiel of uitzonderlijk via handmatige overschrijving.  Indien de betaling niet automatisch werd geïnd en er binnen de aangegeven termijn niet betaald werd, wordt er een betalingsherinnering uitgestuurd per e-mail. Indien vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn, zal Het Kompas gerechtelijke stappen ondernemen en wordt je dossier doorgestuurd naar onze advocaat. Hiervoor rekenen we € 5,00 aanmaningskosten. 

Indien je in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur en een maximum van € 125,00 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Het Kompas te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten. Wanneer Het Kompas ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij. Je hebt uiteraard recht op eenzelfde schadevergoeding indien Het Kompas nalaat de op haar rustende contractuele verplichtingen na te komen.

Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren en zoals bepaald in het privacybeleid. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de school. Wij helpen je graag verder.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Het Kompas.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Kompas levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Het Kompas de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Kompas kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de school contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Kompas geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het Kompas kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Kompas verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorzieningen

Het Kompas behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Het Kompas beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.